Allan Cortzen header

VR, AR samt MR, kan bruges som læringsinstrument i uddannelsesverdenen samt på arbejdspladserne. Derfor er denne IT-teknologi yderst interessant. I det følgende ses der nærmere på forskellige anvendelsesmuligheder i forhold til VR. Herunder også enkelte brugere af VR, såsom Herning Kommune. Kontakt Pendula Solutions for at høre nærmere omkring mulighederne i VR, hvor der kan startes et samarbejde omkring udvikling af applikationer eller software til VR og læring.

Anvendelsesmuligheder i forhold til VR

Pendula Solutions virtual reality vr

Fordi VR-teknologien gør det muligt at få visualiseret produktidéer, skaber det nye muligheder for at afprøve flere variationer af et produkt i flere forskellige virtuelle omgivelser.

I projektet ”VR – et nyt biblioteksrum for læring” vil Viborg Bibliotekerne sammen med Energimuseet Viborg samt Herning Bibliotekerne bruge VR-teknologi i arbejdet med unge på de ældste klassetrin. Virtual reality teknologien kan i høj grad være med til at skabe større motivation hos eleverne og studerende, hvilket øger læring samt forhåbentlig transformationslæring i forhold til trafiksikkerheden gennem en bedre forståelse af at køre bil: Virtual reality Køreskole.

På Learnmark Gymnasium skal interessenterne hele tiden have blik for, hvordan de kan bruge den nyeste teknologi i undervisningen, men interessenterne skal bruge den med omtanke, så det er relevant samt gør god undervisning endnu bedre,” understreger Sune Agger.

Her på Learnmark Gymnasium er udstyret købt samt virtual reality-brillerne ligger bare samt venter på at blive taget på. I øjeblikket arbejder interessenterne med, hvordan de rent pædagogisk samt didaktisk får mest ud af at bruge VR i undervisningen. Læs mere om VR og læring her: Virtual reality læring.

Business College Syd samt Universe vil nu samarbejde om at udvikle samt afprøve nye undervisningsformer, der skal inddrage dette samt nyt digitalt udstyr i undervisningen for at skabe en attraktiv ramme om digital læring samt styrke hovedforløbselevernes digitale kompetencer. Det kan også give mening at nævne Pendula Solutions i forhold til at udvikle undervisning.

Virtual reality og effektiv læring

Normalvis kan det tage seks uger at oplære en person, men det tager kun én uge med virtual reality. Det udtaler Søren Steen Nielsen, samt tilføjer, at der af andre fordele kan nævnes ensartet oplæring. Herunder muligheden for øget samarbejde, da flere virtual reality brugere kan træne sammen på det samme indhold uanset tid samt sted.

Den hastige teknologiske udvikling inden for VR, augmentet reality samt 360-graders video giver helt nye muligheder. Dette for at forbedre de studerendes indlæring samt udvikle sundhedspersonalets kompetencer. Et eksempel er denne artikel som roser virtual reality (VR) samt AR (Augmentet Reality) for at kunne forbedre undervisningen, men allerede sammenstillingen af de to teknologier starter på forvirringen.

Du lærer at bruge samt udvikle interaktive teknologier (robotter samt virtual reality (VR), apps m.m.) til at skabe læringsprocesser for mennesker i alle aldre – hvad enten det er i byens rum, i klasseværelset, i fabrikshallen eller i den politiske debat. Pendula Solutions laver interaktiv virtual reality, hvilket kan have en stor anvendelighed i forbindelse med psykologiske behandlinger: Virtual reality PTSD angst. Udover PTSD og angst, er der mange andre muligheder ligeledes.

Mange muligheder i virtual reality til både læring og psykologiske praksisser

Elever kan få en forståelse for/indtryk af hvordan bestemte forskellige teknologier fungere i praksis fx hvordan man programmer en robot til at komme i supermarkedet samt handle ind, samt hvordan man igennem VR kan skabe fortællinger.

Selve indholdet vil også blive forbedret, da virtual reality teknologien forbedrer indholdet gennem teknologierne HMO samt HT. Dette i forhold til at den enkelte elev eller studerende kommer til at sidde virtuelt” på førersædet i en bil med mulighed for at kigge ud af alle vinduerne blot ved at dreje hovedet. Dette er muligt gennem sfærisk virtual reality produktion gennem Pendula Solutions.

Hos Danske Erhvervsskoler samt – Gymnasier ønsker de også at forbedre undervisningen ved at bruge digitale læringsmidler som adaptive læringsplatforme.

En HTX-underviser ved navn Søren Læssøe Mathiesen, der er ansvarlig for projektet på Learnmark Gymnasium, ser mange muligheder i, hvordan VR kan berige undervisningen samt læringen.

Bente E. Jensen, direktør for Business College Syd, udtaler følgende: ”Vi er glade for at kunne tilbyde eleverne og studerende – samt derigennem deres praktikvirksomheder – de digitale kompetencer, der klæder eleverne og studerende på til at håndtere den teknologiske udvikling samt matche de kompetencer, som detail- samt handelsvirksomhederne efterspørger samt får brug for i fremtiden”. Derved er VR altså super spændende i uddannelseskontekster: Virtual reality uddannelse. Se jeres muligheder ved at kontakte Pendula Solutions.

Rehabiliteringen hos Tagdækkervej vil efter sigende gennemføre, i perioden fra den 7. februar til den 11. april 2018, et projekt, der inddrager brugen af VR (virtual reality).

Syddansk Universitet skal være med på bølgen af fremtidens teknologi, så universitetet har fået et såkaldt virtual reality Lab, hvor forskere undersøger mulighederne for læring med VR.

Virtual reality i kommuner til læring og meget mere

Khora er kommet ind på kommune-markedet i relation til VR.

Forsøget med VR er endnu et projekt, hvor interessenterne har forsøgt konkret at udforske mulighederne i de nye teknologier i et tæt samt godt samarbejde med nogen ved navn Takeawalk virtual reality, samt Kolding Kommune.

En interessent er ikke overrasket over, at der mangler dokumentation for læringseffekten af virtual reality. Det er typisk, at ny teknologi bliver hypet, samt at det bliver anbefalet, at man tager det i brug, uden at det er ordentligt undersøgt, om produktet har den forventede effekt på elevernes læringsudbytte, udtaler han.

En interessent beskriver: »Giv dine elever en bedre mulighed for at huske det faglige stof, I gennemgår, gennem supplerende brug af VR,« fortsætter, og beskriver sig selv som Danmarks mest seriøse virtual reality-butik. Pendula Solutions hører til i en anden boldgade, hvor udvikling af sfærisk og interaktiv VR er det mest væsentlige.

Teknologien er ovenikøbet yderst let at bruge: Man skal bare have en virtual reality-brille, som man kan sætte sin smartphone ind i. Når man ser videoer gennem brillen, føles det, som om man fysisk bevæger sig rundt i filmenes virtuelle universer. Når der er tale om interaktiv VR, bliver det endnu lettere, hvilket kan være positivt i psykiatrien: Virtual reality psykiatrien. Snart kommer der standalone headsets, der ikke behøver telefon.

Virtual reality reality erfaringer og biblioteker

Virtual reality-teknologien har længe haft en slumrende tilværelse. Men er blevet genoplivet efter at betydelige virksomheder er kommet med en række reelle bud på forbrugerorienteret virtual reality-produkter. I den forbindelse kan det antages, at der vil opstår en række undervisningsmæssige potentialer som i særdeleshed kan udnyttes.

VR kan bruges til markedsføring, hvilket kan udnyttes af bibliotekerne. Hør mere om mulighederne her: Virtual reality markedsføring.

For et videnbaseret samfund er det vigtig at få trænet næste generation af forskere bedst muligt, hvilket en laboratoriesimulator kan være en del af. På sigt vil også andre brancher end bioteknologien kunne nyde godt af at bruge virtual reality.

Med et projekt kan skabes de første biblioteks-specifikke erfaringer med virtual reality i samarbejde med blandt andet Alexandra Instituttet samt Energimuseet, med henblik på at kunne videregive konkrete anbefalinger samt inspiration til andre biblioteker, der er interesseret i teknologiens potentialer i forbindelse med formidlings- samt læringsaktiviteter.

På et kursus kan læres grundlæggende færdigheder i robotprogrammering (. i Blockly, C# samt Unity), ved at udvikle nye applikationer, at bruge Virtual/Augmented Reality i applikationerne samt at bygge mindre robotter samt virtual reality. Du får et solidt fundament for at komme videre til en robotuddannelse samt blive robot programmør.

Virtual reality investeringer i læring

Penge skal bruges til at udvikle nye læringsteknologier, som eksempelvis VR eller augmented reality, så læringen kommer til at foregå i et spænd mellem teknologi samt virkelighed.

Viden bliver lige så vigtigt som penge, samt teknologien giver mulighed for, at læring kan nå ud til alle samt samtidig være individualiseret, så alle får den læring, de har brug for på et givent tidspunkt.

VR teknologien kan være med til at forbedre læringspotentialet, da oplevelserne, kan gøres mere ægte end eksempelvis video.

Her er det vigtigt at blotlægge, hvorledes virtual reality teknologien er en aktør i forbindelse med at forbedre køreskoleelevers motivation samt læring , da øget motivation samt læring kan skabe en øget trafiksikkerhed.

Pendula Solutions som virtual reality samarbejdspartner i forhold til blandt andet læring

Pendula Solutions besidder især et stort know-how inden for teknologi (herunder VR) samt læring. Dette baseret på det arbejde som er foretaget som projektgruppe i forbindelse med studiet samt andre samarbejder. Andre kan skabe bedre kobling mellem skole samt praktik gennem brug af simuleringer samt VR.

Der opstår hele tiden nye muligheder for at inddrage teknologi samt digitale læremidler i undervisningen.
Med projektet “VR – et nyt biblioteksrum for læring” vil Viborg Bibliotekerne skabe de første biblioteksspecifikke erfaringer med VR i samarbejde med blandt andet Alexandra Instituttet samt Energimuseet.

”Det er en helt ny verden, man træder ind i, når man har virtual reality-brillerne på, samt jeg kan se så mange muligheder for at gøre undervisningen i abstrakte begreber meget mere håndgribelig samt nærværende.

VR og digital læring

Tænk om VR udstyr kan bruges til at give handelselever digitale erfaringer med produktpræsentationer samt om Beacons kan give detailelever nye digitale erfaringer med kundedataopsamling samt kundeadfærd.

Torben Kylling Petersen, direktør for Universe, udtaler: ”Universe’ formål er at begejstre børn samt unge for teknologi, samt vores oplevelsespark kan skabe en unik samt spændende ramme omkring elevernes digitale læring. Med et samarbejde skal udvikles en række undervisningskoncepter, der inddrager oplevelsesparken samt det digitale udstyr i en række læringsorienterede aktiviteter, med det formål at give hovedforløbseleverne nye digitale erfaringer samt kompetencer.

I de seneste år har VR (virtual reality) været på alles læber, samt interessen for den nye teknologi er lige nu større end nogensinde. VR gør det muligt at skabe undervisningsmateriale, der giver en utroligt effektfuld indlæring, hvor alle sanserne involveres.

Læs også nærmere om virtual reality og markedsføring hos Cortzen Digital: Virtual reality markedsføring.

Virtual reality hos Righospitalet og VRET

Som en af verdens førende teknologivirksomheder vil Samsung bruge sin styrke inden for innovation samt teknologi til at bidrage til at gøre samfundet bedre samt gøre teknologien til en positiv kraft i verden. Eksponeringsterapi bliver lettere med virtual reality, og kaldes i samspil med VR for VRET. Pendula Solutions laver VRET løsninger til psykiatrien og andre.

VR bringer eleven tættere på velfærdsteknologien samt integrerer den i deres læringsproces.

Det betyder, at interessenterne skal nytænke den måde, de underviser på samt de redskaber, interessenterne bruger i undervisningen.
VIA University College opretter en såkaldt uddannelsesstation i Viborg, der giver studerende fra ICT uddannelsen på VIA University College i Horsens mulighed for at tage en specialisering i virtual samt augmented reality fra 4. semester i Viborg.

VR Undervisning og Rigshospitalet

På Sengeløse Skole bruges kodning aktivt, ved at lade eleverne og studerende lege sig frem til læring samt efterfølgende få mulighed for at undervise andre i det indlærte.

Copenhagen Health Innovation inviterede tidligere til CHI Morgen, med fokus på, hvordan ny teknologi bruges til at forbedre læring samt kompetenceudvikling på sundhedsområdet. Pendula Solutions har blandt andet lavet virtual reality i samarbejde med Rigshospitalet: virtual reality VR rigshospitalet.

VR er radikalt anderledes end nogen anden form for læring, men det er måden læreren bruger det på, der gør den betydelige forskel.

En interessent er i gang med et forskningsprojekt om udbyttet af undervisning i virtuelle verdener samt mener, at en af de væsentligste ting, eleverne og studerende får med fra brugen af Facebooks briller, er træning i selve det at begå sig i virtuelle verdener.

Elever oplever det virtuelle rum gennem en avatar, som de andre elever kunne se. Der er meget fokus på integration mellem de forskellige fag, samt her går interessenterne skridtet videre samt forbereder eleverne og studerende til fremtidens arbejdsplads. Her kan man mødes i virtuelle rum på tværs af landegrænser samt komme rundt i den samme bygningsmodel,” udtaler arkitekt samt underviser Camilla Poulsen.

Virtual reality Århus og uddannelse i Roskilde

Hos professionshøjskolen i Nordjylland, hvor eleverne og studerende blandt andet uddanner sig inden for byggesektoren, er de allerede begyndt at eksperimentere med Facebooks VR-briller i undervisningen. Hos Pendula Solutions laves virtual reality i Århus: Virtual reality vr Århus.

Men der findes spændende muligheder inden for undervisning samt læring med virtual reality samt augmented reality-teknologi. – VR introducerer helt nye, samt særdeles kraftfulde former for mental samt adfærdsmæssig manipulation. Dette især når kommercielle, politiske, religiøse eller statslige interesser står bag skabelsen samt vedligeholdelsen af ​​de virtuelle verdener.

I modsætning til andre medier kan virtual reality skabe en situation, hvor det ikke kun er en del af, men hele miljøet omkring brugeren, der er bestemt af skaberne af den virtuelle verden.

Et citat fra en interessent: “Virtuelle læringsteknologier rummer særlige muligheder på det naturvidenskabelige samt sundhedsvidenskabelige område, men interessenterne vil prioritere også at have andre typer læringsrum med.

Med penge i ryggen fra Uddannelses- samt Forskningsministeriet skal RUC stå i spidsen for et nyt projekt, der skal udvikle virtuelle læringsteknologier samt kortlægge, hvordan interessenterne i fremtiden bedst anvender de nye teknologier i undervisningen.

Et Forsøg viser klart, at forsøgspersonerne opfatter virtual reality-undervisningen langt mere positivt end undervisning via almindelig video, samt det kan skyldes, at virtual reality giver en øget fokus af tilstedeværelse, udtaler Frank Ulrich, som tilføjer at der til gengæld ikke kunne påvises nogen signifikant forskel på evnen til at huske det lærte.

Afdelingen for digitale teknologier på University College Sjælland – som nogle af de første i verden – netop gennemført et forskningsprojekt, der blandt andet testede effektiviteten af instruktioner afgivet i en såkaldt 360 graders virtual reality video.

Pendula Solutions og virtual reality

Pendula Solutions arbejder primært med teknologien VR, men har også stor vægt på læringsapplikationer samt ydelser: Pendula Solutions virtual reality

VR er en teknologi, som kan skabe en livagtig virtuel verden i 3D. Ud over fascinerende videoer samt computerspil bliver VR også brugt i flere uddannelsessammenhænge.

Et team af udviklere har ved hjælp af VR-teknologi (virtual reality) skabt et læringsrum i en-til-en forhold. Det kan for mange medarbejdere blive et læringsalternativ til den omkostningstunge sidemandsoplæring, der typisk starter med en gennemgang af en 50-80 sider lang manual, afhængig af kompleksiteten.

Se også Jod her på ctz.dk